O szkole - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

O szkole

...............................................................

Oferta szkoły
Szkoła Podstawowa w Nowinach jako jedna z niewielu szkół w Polsce nosi  imię Orląt Lwowskich. Na mapie szkół istnieje już pół wieku. Słowa hymnu szkoły „Pragniemy podążać śladami Obrońców naszej Ojczyzny” wskazują na to co w tej szkole najważniejsze. Wartości patriotyczne, które przyświecały kiedyś dzieciom, obrońcom Lwowa oraz idee miłości, dobra, prawdy, piękna i tolerancji  to najważniejsze kierunki pracy wychowawczej szkoły.
Dzięki ścisłej współpracy z członkami Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich szkoła pozyskała własny sztandar i przyjaźń byłych Lwowiaków. Efektem wspólnego wysiłku nauczycieli, rodziców i dzieci jest hymn szkoły oraz Izba Pamięci. Kombatanci zrzeszeni w kole nr 64 Związku Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych przekazali szkole pod opiekę swój sztandar. Szkoła zobowiązała się i sprawuje pieczę nad dwoma miejscami pamięci narodowej.
Placówka ta jest częścią środowiska, kultywującą tradycje narodowe i regionalne, miejscem krzewienia kultury i integracji lokalnej społeczności. Przez środowisko postrzegana jest jako bezpieczna i przyjazna uczniom, otwarta na inicjatywy uczniów oraz rodziców. Szkoła dba o wysoki poziom nauczania, uczniowie od kilku lat osiągają bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych. Uzyskiwanie bardzo dobrych wyników egzaminów zewnętrznych, wyrównywanie szans edukacyjnych, zaspakajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych to jedne z głównych kierunków pracy szkoły. Stale realizowane są projekty edukacyjne i innowacje pedagogiczne, a kompetentna kadra pedagogiczna podejmuje liczne działania nowatorskie. Dobre wyniki nauczania to efekt stosowania przez nauczycieli elementów oceniania kształtującego oraz stałe doskonalenie kadry pedagogicznej w zakresie stosowania nowych metod i form pracy.
Począwszy od klasy czwartej uczniowie uczą się drugiego języka obcego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, a od klasy pierwszej korzystają z bezpłatnych zajęć na basenie. Realizowany jest od piątej do ósmej klasy program DSD dla grup międzyoddziałowych. Uczniowie mają możliwość korzystania z opieki logopedy, psychologa i pedagogów oraz zajęć gimnastyki korekcyjnej. Chętni korzystają ze świetlicy szkolnej czynnej od 6.30 do 17.00. Jest to ważne miejsce rozwoju pasji i zainteresowań dzieci oraz opieki. Corocznie ze świetlicy korzysta ponad 200 uczniów. Oferta zajęć na świetlicy szkolnej jest stale wzbogacana i dostosowywana do potrzeb uczniów. Uczniowie korzystają ze smacznych obiadów przygotowywanych na miejscu, a dzięki udziałowi w akcjach „mleko” oraz „owoce i warzywa w szkole” mogą korzystać ze zdrowego pożywienia.
Szkołę wyróżnia bogata oferta zajęć pozalekcyjnych dostosowana do potrzeb uczniów. Od rana do późnego popołudnia szkoła tętni życiem – organizowane są zajęcia w szkolnych klubach, kołach, działa drużyna zuchowa i harcerska, upowszechniany jest badminton, szachy, lekka atletyka oraz kolarstwo. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych cyklicznie prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne. Z zajęć gimnastyki korekcyjnej korzysta około 80 uczniów. Szkoła jest bezpieczna, w trosce o bezpieczeństwo uczniów rozbudowany i zmodernizowany został system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego. W roku szkolnym 2015/2016 organ prowadzący wyposażył szkołę w dwie nowoczesne pracownie komputerowe, pozyskano fundusze na pracownię ekologiczną i wyposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych. Na boiskach szkolnych pojawiła się nowa nawierzchnia. Obecnie realizowany jest 4 projekt Erasmus +. Sale lekcyjne są odnowione i nowocześnie wyposażone, co stwarza miłą i przyjazną atmosferę. Dumą szkoły jest certyfikat „Szkoła z klasą”, „Szkoła Promująca Zdrowie”, „Certyfikat Bezpieczeństwa” oraz dwa brylantowe i jeden diamentowy OTeK za działania w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Uczniowie mają również liczne osiągnięcia sportowe i artystyczne.

Certyfikat "Szkoła z klasą"

Wizerunek szkoły

Nasza szkoła powstała wraz z tworzącym się osiedlem Nowiny na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. Od poczatku działa jako placówka środowiskowa i obecnie również wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej.
Od 20 kwietnia 1999 roku szkoła nosi imię Orląt Lwowskich. Dzięki ścisłej współpracy z członkami Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich szkoła pozyskała sztandar. Efektem wspólnego wysiłku nauczycieli, rodziców i dzieci jest hymn szkoły oraz Izba Pamięci. Corocznie odbywa się Święto Patrona, które jest uwieńczeniem ustawicznej pracy wokół  Patrona Szkoły. Wartości patriotyczne, które przyświecały kiedyś dzieciom, obrońcom Lwowa oraz idee miłości, dobra, prawdy, piękna, tolerancji - podtrzymujemy w naszej działalności wychowawczej, z należytym szacunkiem kultywujemy tradycje narodowe i regionalne.
Akceptując indywidualność każdego dziecka i szanując jego prawa, dajemy mu szansę kierowania rozwojem własnej osobowości w klimacie bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości.
Jesteśmy otwarci na zmiany zachodzące we współczesnej polskiej szkole i świecie.
Świadomi zróznicowania potrzeb, aspiracji i możliwości dzieci, które w przyszłości będą kreowały naszą wspólną rzeczywistość, zapewniamy warunki do zdobycia przydatnych w życiu umiejętności.

Nasz uczeń:


- ma możliwość korzystania od pierwszej klasy z nauki języka angielskiego,
- opanowuje podstawowe umiejetności pracy z komputerem,
- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, w tym z Interenetu,
- ma możliwość uzyskania karty rowerowej i pływackiej,
- zdobywa  podstawy współredagowania gazety szkolnej,
- opanowuje umiejętności pływania, korzystając raz w tygodniu z zajęć na basenie "Perła",
- rozwija swoją sprawność fizyczną w sekcjach piłki nożnej, tenisa stołowego, judo, piłki koszykwej,
- rozwija zainteresowania plastyczne, muzyczne i taneczne uczestnicząc w zajęciach kół dzialajacych w szkole,
- poznaje walory turystyczne naszego regionu, korzystając z propozycji Koła Turystyczno-Krajoznawczego,
- poznaje najbliższe otoczenie i specyfikę jego rozwoju,
- posiada możiwość kształtowania postawy patriotycznej w organizacji zuchowej i harcerskiej,
- zdobywa umiejętności aktorskie w kołach teatralnych,
- rozwija swoje uzdolnienia w Klubie 4H,
- kształci swoją wrażliwość humanitarną w kole PCK.

Do naszej szkoły uczęszcza duża grupa dzieci z terenów przylegających miejscowości. Szkoła gwarantuje im dowóz pod opieką osoby dorosłej. Dajemy możliwość korzystania z zajęć świetlicowych, a także posiłków przygotowanych przez stołówkę szkolną. W miarę możliwości wspieramy materialnie dzieci z rodzin najuboższych, zapewniając im podręczniki i posiłki. Wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele współtworzą i realizują wizerunek naszej szkoły.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWINACH

Misja szkoły:


Jesteśmy szkołą, która podejmuje swoje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom. Reagujemy na przejawy zła, patologii, agresji, przeciwdziałamy zagrożeniom. Naszym zadaniem jest stworzenie uczniom optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień na zajęciach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych. Kultywujemy tradycje patriotyczne oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania kierujemy na dobro i szczęście ucznia. Z misją szkoły związane są także oczekiwania  rodziców, którzy współpracując z nami podzielają przekonanie, że konieczne jest zaszczepienie w dzieciach wiary w siebie, chęci doskonalenia się, otwartości i odwagi w podejmowaniu wyzwań. Uczeń tej szkoły będzie przygotowany do osiągania zamierzonego celu i ma być „dobrym” dla innych.


Wizja szkoły:


Szkoła naszych marzeń to taka, w której:

UCZNIOWIE:
- czują się bezpiecznie, są otoczeni serdeczną opieką i życzliwością,
- wszechstronnie rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych poprzez naukę i zabawę
- aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, wpływają na decyzję
- posiadają wiedzę i umiejętności konieczne do funkcjonowania we współczesnym świecie,
- znają i kultywują tradycje patriotyczne
- nabywają wiedzę i umiejętności istotne dla dalszego etapu kształcenia,

NAUCZYCIELE:
- cieszą się autorytetem, budzą zaufanie wychowanków i rodziców,
- mają możliwość i korzystają z podnoszenia swoich kwalifikacji,
- potrafią dostrzec i wspierać ucznia w rozwijaniu jego uzdolnień i zainteresowań, przekazują wartości patriotyczne, ekologiczne i prospołeczne, służą pomocą uczniom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów.

RODZICE:

- współuczestniczą w procesie wychowania i kształcenia dzieci,  
- wielopłaszczyznowo współpracują z nauczycielami,
- wzmacniają wartości patriotyczne,
- mają wpływ na decyzje i są obecni przy rozwiązywaniu problemów szkoły,
- wspierają działania szkoły, współdziałają z nauczycielami i dyrektorem.


........................................................................
NASZA SZKOŁA super jest,
w niej się uczysz, bawisz nawet zjesz.
Miło spędzisz wolny czas
i emocjom upust dasz.

Tu sprawdzianów nie brakuje,
więc też nikt nie leniuchuje.
Choć codziennie są kartkówki,
nic nie szkodzi, dzieci lubią łamigłówki.

I atrakcji co nie miara tutaj mają,
na wycieczki, do teatru i do kina wyjeżdżają.
Piją mleko bo jest zdrowe, o tym  wiedzą,
a owoce i warzywa regularnie sobie jedzą.

Święto Szkoły uroczyście się odbywa,
a dzieciaków z roku na rok tu przybywa.
Sport w niej nigdy nie zawodzi,
więc na basen każdy chodzi .

Oczywiście nauka tu przoduje,
co wyniki dobre gwarantuje.
Fajna atmosfera w niej panuje,
choć na przerwie każdy pokrzykuje.


                                                          Lidia Jędrocha

Aktualizacja: kwiecień 2024 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści