O szkole - Strona domowa Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Menu główne:

O szkole

...............................................................
Szkoła nasza jest nowoczesną szkołą dbającą o dobry poziom kształcenia i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. Działa jako placówka środowiskowa, kultywująca tradycje narodowe i regionalne. Od 20 kwietnia 1999 roku szkoła nosi imię Orląt Lwowskich. Dzięki ścisłej współpracy z członkami Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich szkoła pozyskała sztandar. Efektem wspólnego wysiłku nauczycieli, rodziców i dzieci jest hymn szkoły oraz Izba Pamięci. Wartości patriotyczne, które przyświecały kiedyś dzieciom, obrońcom Lwowa oraz idee miłości, dobra, prawdy, piękna, tolerancji podtrzymywane są w działalności wychowawczej. Szkoła dba o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój ucznia. Kompetencje nauczycieli, ich otwartość i szacunek do rodziców oraz uczniów tworzą przyjazną atmosferę. Dla środowiska lokalnego jest to miejsce krzewienia kultury i integracji lokalnej społeczności. Obecnie w szkole uczy się ponad 400 uczniów w 20 oddziałach i jest to największa placówka oświatowa na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.

Uczniowie korzystają z bardzo dobrej bazy dydaktycznej, w szczególności dużych sal lekcyjnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, pracowni komputerowych, biblioteki, sali gimnastycznej z kompleksem boisk, salki gimnastyki korekcyjnej, gabinetu pedagoga i psychologa, gabinetu logopedy, harcówki. Istnieje możliwość korzystania z obiadów przygotowywanych przez zmodernizowaną i unowocześnioną kuchnię szkolną. Szkołę wyróżnia bogata oferta zajęć pozalekcyjnych dostosowana do potrzeb uczniów oraz wysoki poziom nauczania potwierdzony bardzo dobrymi wynikami sprawdzianów zewnętrznych (wzrost wyników w skali staninowej, wyniki wyższe od średnich wyników w województwie, laureaci konkursów przedmiotowych etapu wojewódzkiego, nagrody i wyróżnienia w różnorodnych konkursach). Dobre wyniki nauczania to efekt stosowania przez nauczycieli elementów oceniania kształtującego, stałe doskonalenie kadry pedagogicznej w zakresie stosowania nowych metod i form pracy, kształcenie poza systemem klasowo-lekcyjnym (wycieczki edukacyjne, lekcje w terenie, zajęcia w różnych instytucjach, lekcje w muzeum i teatrze, zielone szkoły, spotkania z ciekawymi ludźmi w ich miejscu pracy), wprowadzenie innowacji i działań nowatorskich oraz realizacja projektów edukacyjnych. Rok szkolny wypełniają konkursy wiedzy, zawody sportowe, festyny, święta szkolne oraz okolicznościowe akcje i imprezy.

Do tradycji szkoły na stałe wpisało się Święto Patrona. Począwszy od klasy czwartej uczniowie uczą się drugiego języka obcego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, a od klasy pierwszej korzystają z bezpłatnych zajęć na basenie. Szkoła bierze udział w akcjach „szklanka mleka
i „owoce w szkole. Uczniowie mają możliwość korzystania z opieki logopedy, psychologa i pedagoga oraz zajęć gimnastyki korekcyjnej. Proponowane są różnorodne zajęcia dla uczniów zdolnych i mających trudności w nauce, zajęcia sportowe w ramach SKS, zajęcia korekcyjnokompensacyjne oraz rewalidacyjne. Od rana do późnego popołudnia szkoła tętni życiem organizowane są zajęcia w szkolnych klubach, kołach, zespołach tanecznych i kołach teatralnych, działa drużyna zuchowa i harcerska.

Dumą szkoły jest certyfikat „Szkoła z klasą
. Szkoła Podstawowa w Nowinach jako jedyna szkoła podstawowa w Polsce została nagrodzona przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej w ramach IV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Sukces odniosła również w województwie świętokrzyskim zdobywając I miejsce i GRAND PRIX Brylantowy OTeK. W trosce o dobro dziecka szkoła konsekwentnie współpracuje z instytucjami wspomagającymi jej działania. Absolwenci tej szkoły bardzo dobrze radzą sobie na dalszym etapie edukacyjnym. Życzymy miłych wrażeń!

Certyfikat "Szkoła z klasą"

Wizerunek szkoły

Nasza szkoła powstała wraz z tworzącym się osiedlem Nowiny na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. Od poczatku działa jako placówka środowiskowa i obecnie również wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej.
Od 20 kwietnia 1999 roku szkoła nosi imię Orląt Lwowskich. Dzięki ścisłej współpracy z członkami Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich szkoła pozyskała sztandar. Efektem wspólnego wysiłku nauczycieli, rodziców i dzieci jest hymn szkoły oraz Izba Pamięci. Corocznie odbywa się Święto Patrona, które jest uwieńczeniem ustawicznej pracy wokół  Patrona Szkoły. Wartości patriotyczne, które przyświecały kiedyś dzieciom, obrońcom Lwowa oraz idee miłości, dobra, prawdy, piękna, tolerancji - podtrzymujemy w naszej działalności wychowawczej, z należytym szacunkiem kultywujemy tradycje narodowe i regionalne.
Akceptując indywidualność każdego dziecka i szanując jego prawa, dajemy mu szansę kierowania rozwojem własnej osobowości w klimacie bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości.
Jesteśmy otwarci na zmiany zachodzące we współczesnej polskiej szkole i świecie.
Świadomi zróznicowania potrzeb, aspiracji i możliwości dzieci, które w przyszłości będą kreowały naszą wspólną rzeczywistość, zapewniamy warunki do zdobycia przydatnych w życiu umiejętności.

Nasz uczeń:


- ma możliwość korzystania od pierwszej klasy z nauki języka angielskiego,
- opanowuje podstawowe umiejetności pracy z komputerem,
- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, w tym z Interenetu,
- ma możliwość uzyskania karty rowerowej i pływackiej,
- zdobywa  podstawy współredagowania gazety szkolnej,
- opanowuje umiejętności pływania, korzystając raz w tygodniu z zajęć na basenie "Perła",
- rozwija swoją sprawność fizyczną w sekcjach piłki nożnej, tenisa stołowego, judo, piłki koszykwej,
- rozwija zainteresowania plastyczne, muzyczne i taneczne uczestnicząc w zajęciach kół dzialajacych w szkole,
- poznaje walory turystyczne naszego regionu, korzystając z propozycji Koła Turystyczno-Krajoznawczego,
- poznaje najbliższe otoczenie i specyfikę jego rozwoju,
- posiada możiwość kształtowania postawy patriotycznej w organizacji zuchowej i harcerskiej,
- zdobywa umiejętności aktorskie w kołach teatralnych,
- rozwija swoje uzdolnienia w Klubie 4H,
- kształci swoją wrażliwość humanitarną w kole PCK.

Do naszej szkoły uczęszcza duża grupa dzieci z terenów przylegających miejscowości. Szkoła gwarantuje im dowóz pod opieką osoby dorosłej. Dajemy możliwość korzystania z zajęć świetlicowych, a także posiłków przygotowanych przez stołówkę szkolną. W miarę możliwości wspieramy materialnie dzieci z rodzin najuboższych, zapewniając im podręczniki i posiłki. Wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele współtworzą i realizują wizerunek naszej szkoły.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWINACH

Misja szkoły:


Jesteśmy szkołą, która podejmuje swoje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom. Reagujemy na przejawy zła, patologii, agresji, przeciwdziałamy zagrożeniom. Naszym zadaniem jest stworzenie uczniom optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień na zajęciach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych. Kultywujemy tradycje patriotyczne oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania kierujemy na dobro i szczęście ucznia. Z misją szkoły związane są także oczekiwania  rodziców, którzy współpracując z nami podzielają przekonanie, że konieczne jest zaszczepienie w dzieciach wiary w siebie, chęci doskonalenia się, otwartości i odwagi w podejmowaniu wyzwań. Uczeń tej szkoły będzie przygotowany do osiągania zamierzonego celu i ma być „dobrym” dla innych.


Wizja szkoły:


Szkoła naszych marzeń to taka, w której:

UCZNIOWIE:
- czują się bezpiecznie, są otoczeni serdeczną opieką i życzliwością,
- wszechstronnie rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych poprzez naukę i zabawę
- aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, wpływają na decyzję
- posiadają wiedzę i umiejętności konieczne do funkcjonowania we współczesnym świecie,
- znają i kultywują tradycje patriotyczne
- nabywają wiedzę i umiejętności istotne dla dalszego etapu kształcenia,

NAUCZYCIELE:
- cieszą się autorytetem, budzą zaufanie wychowanków i rodziców,
- mają możliwość i korzystają z podnoszenia swoich kwalifikacji,
- potrafią dostrzec i wspierać ucznia w rozwijaniu jego uzdolnień i zainteresowań, przekazują wartości patriotyczne, ekologiczne i prospołeczne, służą pomocą uczniom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów.

RODZICE:

- współuczestniczą w procesie wychowania i kształcenia dzieci,  
- wielopłaszczyznowo współpracują z nauczycielami,
- wzmacniają wartości patriotyczne,
- mają wpływ na decyzje i są obecni przy rozwiązywaniu problemów szkoły,
- wspierają działania szkoły, współdziałają z nauczycielami i dyrektorem.


........................................................................
NASZA SZKOŁA super jest,
w niej się uczysz, bawisz nawet zjesz.
Miło spędzisz wolny czas
i emocjom upust dasz.

Tu sprawdzianów nie brakuje,
więc też nikt nie leniuchuje.
Choć codziennie są kartkówki,
nic nie szkodzi, dzieci lubią łamigłówki.

I atrakcji co nie miara tutaj mają,
na wycieczki, do teatru i do kina wyjeżdżają.
Piją mleko bo jest zdrowe, o tym  wiedzą,
a owoce i warzywa regularnie sobie jedzą.

Święto Szkoły uroczyście się odbywa,
a dzieciaków z roku na rok tu przybywa.
Sport w niej nigdy nie zawodzi,
więc na basen każdy chodzi .

Oczywiście nauka tu przoduje,
co wyniki dobre gwarantuje.
Fajna atmosfera w niej panuje,
choć na przerwie każdy pokrzykuje.


                                                          Lidia Jędrocha

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego