Kodeks ucznia - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Kodeks ucznia

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

1. Poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób.
2. Przestrzegania z
asady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi.
3. Uczestniczyć
w uroczystościach szkolnych w stroju galowym.
4. Wykonywać
prace społeczno-użyteczne na rzecz klasy, szkoły,środowiska.
5.
Uczestniczyć w życiu kulturowym klasy, szkoły i środowiska.
6.
Brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad  i porządku w czasie lekcji, uzupełniać braki wynikające
z absencji.
7. Starannego prowadzenia zeszytu przedmiotowego zgodnie z wymogami nauczyciela.
8. Starannego
wykonywania pracy domowej.
9. Dbać
o bezpieczeñstwo, ład i porządek na terenie szkoły i we wszystkich salach, w których przebywał na zajęciach.
10. Być
punktualnym.
11. Zmieniać
obuwie.

UCZEŃ MA PRAWO:

1. Do poszanowania swojej godności, swego dobrego imienia oraz swej własności osobistej ze strony wszystkich pozostałych.
2. Do rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania, postępów w nauce lub oceny swej pracy przez nauczyciela.
3. Do co najwyżej jednej formy pisemnego sprawdzianu wiadomości w ciągu dnia (praca klasowa, test obejmujący dany dział nauczania).
4. Znać zakres materiału przewidzianego do kontroli.
5. Znać kryteria i zasady oceniania prac pisemnych i wypowiedzi ustnych.
6. Do opiniowania propozycji oceny z zachowania swoich kolegów.
7. Do sprawiedliwości i jawności w ocenianiu.
8. Do zgłoszenia chęci poprawienia oceny i uwzględnienia tej prośby przez nauczyciela w ustalonym przez niego terminie.
9. Do weekendów bez pracy domowej, tzn. nie zadaje się prac domowych w piątek na poniedziałek (z przedmiotów powyżej dwóch godzin tygodniowo).
10. Uczeń powinien być powiadomiony z tygodniowym wyprzedzeniem o tereminie pracy klasowej lub sprawdzianu.
11. W przypadkach losowych do korzystania z pomocy materialnej gwarantowanej w ramach posiadanych środków przez:
- Szkołę,
- Radę rodziców danej klasy.
12 Prosić o wytłumaczenie, jeśi czegośnie rozumie.
13. Mieć inne zdanie.
14. Mówić, co myśli i czuje, pamiętając o tym, by nie obrazić innych.
15. Uczestniczyć po lekcjach w kołach zainteresowań wybranych przez siebie.
16. Organizować w szkole, w porozumieniu z dyrektorem, różnego rodzaju zabaw, gier, konkursów.
17. Wiedzieć co robić, gdy łamane są prawa ucznia.
18. Za sukcesy w zawodach i konkursach związanych z danym przedmiotem nauczyciel powinien podwyższyć ocenę na koniec roku, a za wzięcie udziału nauczyciel może podnieść ocenę.
19. Ustala się, że:
- maksymalna ilość prac klasowych w ciągu tygodnia nie może przekroczyć liczby 3,
- sprawdzian cząstkowy "kartkówka" obejmuje maksymalnie 3 ostanie tematy lekcyjne,
- czas oddania prac pisemnych przez nauczyciela nie powinien być dłuższy niż 2 tygodnie,


...........................................................
Dekalog ucznia Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach


1. Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem; szanuję flagę, godło, hymn i język ojczysty.
2. Pamiętam o odwadze i poświęceniu dla Ojczyzny Orląt Lwowskich, których imię nosi moja szkoła.
3. Jestem wytrwały i pracowity, bo mam talenty, które trzeba odkryć i rozwinąć.
4. Jestem twórczy i aktywnie uczestniczę w życiu mojej szkoły, aby świat wokół mnie zmieniał się na lepsze.
5. Pomagam innym, bo dobro zawsze powraca.
6. Uśmiecham się do ludzi, bo to najlepszy sposób na zdobywanie kolegów i przyjaciół.
7. Jasno i szczerze wyrażam swoje zdanie, nie raniąc przy tym uczuć innych.
8. Używam trzech magicznych słów: proszę, dziękuję, przepraszam, które świadczą o tym, że jestem kulturalny.
9. Jestem ostrożny, uważam na siebie i innych w czasie pobytu w szkole, bo wszyscy chcą się tutaj czuć bezpiecznie.
10. Dbam o wyposażenie każdego szkolnego pomieszczenia, aby jak najdłużej służyło mnie i innym.

Aktualizacja: czerwiec 2024 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści